Specifikace činností společnosti

S1 – Vývoj a výroba HW + SW specializovaných elektrických a elektronických zařízení pro energetiku a průmyslové podniky, SW řídících a měřících systémů

S2 – Komplexní dodávky elektroenergetických děl a ucelených automatizačních a řídicích systémů

S3 – Projektování, dodávky zařízení, montáže, inženýring

S4 – Studie a poradenství, inovační generely v elektroenergetice, technicko ekonomické výpočty optimalizace provozů

S5 – Specializované výpočty chodu elektroenergetických distribučních soustav – nastavení ochran zdrojů, rozvodných zařízení a spotřebičů, provozních automatik, regulace zdrojů

S6 – Realizace speciálních zkoušek, krátkodobá (přechodné děje) a dlouhodobá (statistika) měření v energetických provozech s jejich vyhodnocením a návrhem na opatření zvyšování kvality a spolehlivosti výroby, dodávek a spotřeby elektrické energie


01 – Elektroenergetika, ES ČR a velké průmyslové podniky:

R1 – automatizace provozu distribučních sítí vn ES ČR a velkých průmyslových podniků

R1 – distribuované řídící systémy – dispečerské řízení, dálkově ovládané venkovní vn úsekové odpínače DOU a vypínače reclosery DOR

R2 – provoz uzlu distribuční sítě vn

R3 – ostrovní energetické provozy, vydělení části distribuční sítě vn ES a průmyslových podniků s vlastními zdroji

R4 – zvyšování spolehlivost dodávek el. energie

R5 – chránění v distribučních sítích, výroba, rozvod a spotřeba, specializované ochrany, automatiky a regulátory – výroba a dodávka

R5 – kvalita dodávek el. energie

R6 – měření el. veličin P, Q, U, I, f, cosφ

R7 – krizové řízení energetických provozů


02 – Metrologie:

R8 – měření tepla v parním médiu, výroba stanovených měřidel

R9 – výroba metrologických tratí pro ověřování stanovených a schválených měřidel tepla

R10 – výroba pomocných metrologických stolicí

– metrologická oprávnění pro výrobu, servis a montáž stanovených a schválených měřidel tepla


03 – Měření a regulace:

R11 – měření elektrických a neelektrických veličin pro automatizaci výrobních procesů

– autonomní regulátory technologických procesů, spojité a disktrétní

R12 – distribuované regulační systémy, dálkové odečty měřidel energií s regulací dodávek a spotřeby


04 – Krizové zásobování el. energií kritické infrastruktury:

R13 – studie a realizace


05 – Měřicí systémy:

R14, R15 – elektrických a neelektrických veličin

R15, R16, R17 – lokální a distribuované

R15 – dlouhodobá statistická měření

R16, R17 – měření rychlých přechodných dějů


06 – Řídicí a komunikační systémy:

R1 – dispečerské řízení on-line, odezva jednotky vteřin, autonomní systém, nebo subsystém

R3 – řízení v uzavřené smyčce, odezva < 100ms

R1 – podřízené terminály RTU R110kV, 22kV, spínací stanice vn/vn, venkovní spínací

prvky, dálkové ovládané úsečníky DOU a vypínače – reclosery DOR

– komunikace:

∙ dálkové, radio licenční a bezlicenční pásmo, GSM GPRS

∙ místní Ethernet sítě 100MB, optika/metalika

∙ EMG 3.0, universální komunikační transformátor standardnich komunikačních protokolů v systémech SCADA, Embeddet PC HW + SW


07 – Studie, výpočty, optimalizace provozu distribučních sítí (DS):

R21 – podmínky připojitelnosti zdrojů do DS

R22 – zpětné vlivy


08 – Energetické bilance vymezených aglomerací, výrobních podniků, technologií a budov:

R19 – studie a specializované výpočty

R20 – návrhy technických opatření


09 – Elektromagnetická kompabilita EMC:

  • zkoušky elektrických a elektronických zařízení dle stávajících EN-ČSN, návrhy na zvýšení odolnosti a realizace
  • měření odolnosti proti rušivým signálům zkoušených zařízení a jejich emise
  • firma disponuje speciálními generátory definovaných rušivých signálů dle norem EN-ČSN a analyzátory emitovaných rušivých signálů

R1 automatizace provozu distribučních sítí vn a vvn ES ČR a velkých průmyslových podniků:

– systém SADS Systém pro Automatizaci Distribučních Soustav, venkovní dálkově ovládané úsečníky DOÚ a reclosery DOR, stanice R110/22kV, vn/vn:

∙ CPU – subsystém dispečerského řízení + komunikace

∙ komunikace radio a GSM GPRS

∙ řídící skříně a terminály HW + SW, DOÚ 07 A02.1 a DOR A02.2R,

∙ spínací stanice vn/vn a R110/22kV, RTU TVN2.0, TVN2.1

∙ dodávky vn recloserů OSM27 HW + SW Noja Power Australie

∙ venkovní snímače 22/35kV U, I FSU 35 a FSI 35

Reference: dodávky do ES ČR ČEZ, SR ZSE, SSE, Bělorusko, průmyslové podniky Letiště Čáslav, Veolia – doly Ostrava …

F1 DOÚ, F2DOR

R2 provoz uzlu distribuční sítě:

– studie, výpočty, inženýring, komplexní dodávky

– automatika ladění zhášecích tlumivek ZT ARL4 v 2.0

Reference: dodávky do distribučních sítí vn ES ČR a SR, průmyslových podniků – Chemes Humenné SK…

– kompenzace kapacitních proudů R35/6kV

Reference: povrchové doly MUS a.s

F1 ARL4 v. 2.0

R3 ostrovní energetické provozy:

– studie, výpočty, inžrnýring, komplexní dodávky HW + SW

– distribuovaný ŘS OP v uzavřené smyčce, reakční doba < 100ms:

∙ CPU Klient-Server HW + SW, aplikační SW OP v Intouch Wanderware USA

∙ RTU TVN4.2

∙ M3P měřící převodník P, Q, U, I

∙ komunikace autonomní síť 100MB opto/metal

– automatiky:

∙ rozpadová RA 08 – soubor ochran f, U, I dělícího místa OP

∙ bilanční BA – SW + HW, FREA16-BA, automatické selektivní odlehčení při vzniku OP a jeho chodu

Reference: ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav (100.000 datových bodů R110kV a R22kV, bilanční výkon cca 90MW), Plzeňská energetika, Kaučuk Kralupy, ČOV České Budějovice …

F1 – obrazovka MB, F2 – RD02 Škoda, F3 – obrazovka ČOV

R4 zvyšování spolehlivosti dodávek el. energie:

– studie, inženýring, komplexní dodávky

– automatika příčného záskoku APZ v 2.0

Reference: letiště Čáslav, papírny Ružomberok SK …

– selektivní chránění – odstupňování hladin a časových zpoždění, zejména napěťové a frekvenční ochrany

– zvyšovací odolnosti EMC výrobních technologií proti krátkodobému poklesu a přepětí napájecích napětí

Reference: technologické linky např. ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav stend pro Lakovnu, automatické svařovací linky, roboti KUKA

R5 chránění v distribučních sítích, výroba, rozvod a spotřeba, specializovaný ochrany, automatiky a regulátory – výroba a dodávka:

– FREA16 selektivní frekvenční ochrana a technicky HW + SW a inovovaná verze

FREA16-N (funkční vlastnosti shodné s původní verzí) s volitelnými doplňkem selektivní napěťové ochrany

– FREA16-N základní parametry:

∙ 16 volitelných komparačních hladin (článků) a zpoždění +/- f, +/- df/dt,

∙ 16x 8 komparačních hladin (článků) a zpoždění +/- 3x Us/Uf

∙ 8 aktivních výstupů s log. funkcí jednotlivých článků pro působení včetně 8 bin. vstupů pro selektivní blokování

∙ plně programovatelné funkce, poruchové záznamy f a U s rozlišením 10ms

– USC4.0 selektivní napěťová ochrana:

∙ 2×8 volitelných komparačních hladin (článků) a zpoždění +/- Us/Uf

∙ 4 aktivní výstupy s log. funkcí jednotlivých článků pro působení včetn 2 bin. signálů pro blokování

Reference: výroba a dodávky ES ČR ČEZ, EON ČR a SK ZSE, SSE, VSE, průmyslové podniky Chemopetrol Litvínov, Kaučuk Kralupy, ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav, Slovnaft SK …

– RMK08 registr mimořádných kmitočtů, měření ∑TGPi x ∆ti ve 2x 8pásmech ∆f +/- 50,00Hz

Reference: instalace JEDU Dukovany

– indikátory poruchového proudu – typ IKA K3, K4, K5

Reference: instalace ES ČR ČEZ a průmyslové podniky AERO Vodochody …

– přesné měření kmitočtu FMD02
– regulace turbogenerátorů – TG:
∙ přesný otáčkoměr OTG v. 08 – přesné měření otáček TG
∙ frekvenční korektor FC2.0 – primární regulace TG
∙ přerozdělení výkonu TG v ostrovních provozech TVN4.2-P

Reference: elektrárny a průmyslové podniky např. ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav, jiné řešení Slovnaft Bratislava SK

R6 měření el. veličin P, Q, U, I, f, cosφ:

– multifunkční plně programovatelný převodník 3 fázových el. veličin P, Q, U, I, S, cosφ, f na unifikovaný signál, třída přesnosti 0,2%:

∙ vstupní veličiny 3x U 100V, 100V/√3, 230V, 400V, 3x I 1A, 5A
∙ kalibrační konstanty pro jednotlivé IN a OUT v nedestruktivní pameti
∙ výstupní signál 4x programovatelné 0/4÷20mA, +/- 5V, 0÷10V
∙ 2x releový komparační OUT

– dodávky ES ČR a SK – SEPS, průmyslové podmínky Kaučuk Kralupy, Plzeňská teplárenská, ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav…

F, Katalogový list upravený

R7 krizové řízení energetických provozů:

Reference: příklad realizace ČOV České Budějovice:

∙ ŘS OP, vznik a chod ostrovního provozu při výpadku napájení 22kV

∙ vlastní zdroje 2x motorgenerátor á 240kW

∙ omezený provoz ČOV a krizové zásobování pitnou vodou cca 2/3 spotřeby města Č. Budějovice po dobu cca14÷21dní

R8 měření tepla v parním médií, výroba stanovených měřidel:

– stanovené měřidlo EATHERM 01, 02, 03, 04 dle provedení přímá, nepřímá a náhradní metoda, suchá pára/omezená oblast mokré páry:

∙ 4 nezávislé okruhy na kondenzátu/nepřímá metoda

∙ 1 okruh přímá metoda

∙ vnější komunikace RS232, časový záznam veličin

– stanovené měřidlo EATHERM-N typ 01, 02, 03, 04, inovace HW + SW předchozího měřidla:

∙ vnější vlastosti měření shodné s EATHERM

∙ nová koncepce řešení oproti původnímu typu:

○ výpočtové metody SW + HW zajišťují vyšší přesnost měření bez nutnosti následných kalibrací

○ komunikační rozhraní M BUS, USB – časový záznam veličin, RS485 –

servisní + IrDA

○ konstrukce umožňuje následné metrologické ověřování bez nutnosti demontáže měřidla – ověřuje se CPU (vyjímatelná kazeta)

Reference: instalace měřidel v Teplárnách České Budějovice, Písek, Tábor, Ostrava, Ustí n. Labem, Veolia Marianské Lázně a podniky pro dodávky tepla

F1, F2

R9 výroba metrologických tratí pro ověřování stanovených a schválených měřidel tepla:

– MTT v 2.2 metrologická trať pro ověřování a párování odporových snímačů teploty kalorimetrických jednotek + ověřování kompaktních měřidel tepla

Reference: metrologické zkušebny, Mydlovary Č. Budějovice, Koncept FAST Ostrov, Vysoká škola Záhřeb Chorvatsko…

– MTM v 3.3 metrologická trať pro ověřování kalorimetrických jednotek

Reference: metrologické zkušebny Mydlovary Č. Budějovice, VŠ Záhřeb Chorvatsko, Pražská teplárenská, Enbra Brno

R10 výroba pomocných metrologických stolicí:

– RWC01 stanice pro čištění ultrazvukových průtokoměrů

Reference: metrologická zkušebna Enbra Brno – CHEP Záhřeb Chorvatsko

– JWM01 stolice pro kalibraci průtokoměrů

Reference: metrologická zkušebna Enbra Brno – CHEP Záhřeb Chorvatsko

R11 měření elektrických a neelektrických veličin pro automatizaci výrobních procesů:

– MDS01, regulace denní spotřeby plynu, ¼ hod. max. el. energie
– Systém ENERGY GUARD – technické prostředky regulátoru denní spotřeby plynu, podřízené terminály IP01, 02, 03, 05

Reference: bytový podnik Soběslav, Příbram, ČSOB, průmyslové podniky…

Katalogový list

R12 distribuované regulační systémy, dálkové odečty měřidel energií a regulace dodávek:

– Dálkové odečty měřidel energií systém Eautometer:

∙ CPU, HW + SW aplikační Eautometr, databázový (obrazovka)
∙ podřízené terminály u měřidel:
○ koncentrátory Enerlog 5.12/síť 230V M BUS do 250 měřidel, RS485
○ Enerlog 5.42/baterie 5 let, 1÷2 měřidla M BUS, RS485
○ Enerlog 5.15/síť 230V, nevýbušné provedení, 1x přepočítávač plynu, RS485
○ Enerlog 5.5/síť 230V, M BUS do 250 měřidel/TCP/IP
∙ vnější komunikace:
○ Ethernet
○ GSM GPRS
○ GSM SMS
○ rádio bezlicenění pásmo

Reference: Teplárna České Budějovice (1.500měřidel), EON ČR Systém dálkového odečtu spotřeby velkoodběratelů plynu, Eautometer jako subsystém, implementace Converge – Landis a Gyr., projekt ZEUS, SAP module, instalace Norimberg SRN

R13 studie a realizace Krizové zásobování el. energií kritické ingrastruktury:

– Zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny pro Hlavní město Prahu
– Úvodní studie Proveditelnosti krizového ostrovního provozu Praha

Reference: Hlavní město Praha

– realizace krizové zásobování elektřinou ČOV Č. Budějovice

Reference: ČEVAK, a.s. České Budějovice

R14 měřící systémy elektrických a neelektrických veličin:

– zařízení pro měření koncentrace kyslíku a vodíku v kontejmentu jaderných elektráren Digital control panel DCP-H a DCP-O:

∙ dálkový přenos měřených veličin
∙ vysoká odolnost EMC při minimálních úrovních vstupních analog. signálů (jednotky mV)
∙ vysoká přesnost měření 0,1% v rozsahu 0÷100% měřené koncentrace
∙ automatické regulace teplot snímačů +/- 0,1°C, pro n násobky 100°C
∙ galvanické oddělení I/0

Reference: dodávka cca 1000 ks TES ČR – FEI (IPE), Rusko

R15 měřící systémy lokální:

– lokální měřící převodníky el. veličin (P, Q, U, I, f, cosφ) jednoúčelové a universální M3P

Reference: SEPS Bratislava SK a průmyslové podmínky Kaučuk Kralupy, Plzeňská teplárenská, ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav…

R16 měřící systémy distribuované:

– distribuovaný systém pro dálkové odečty měřidel energií Eautometer, část aplikačního SW pro vyhodnocení – časové průběhy Zátěžových profilů, regulace špičkových odběrů, statistické vyhodnocení odběrů v čase…

Reference: Teplárna Č. Budějovice, E.ON Č.R., Landis a Gyr

– měřící ústředna s distribuovanými universálními převodníky M3P s časovým záznamem dat na SD Karty

Reference: Orgrez Brno

R16 měřící systémy přechodných dějů:

– PR32 lokální poruchový záznamník el. veličin přechodných dějů v energetických soustavách, odezva <5ms,synchroní záznam:

∙ 6x měření 3fázové U 100V, 100/√3V, 400V
∙ 6x měření 3fázové I 1/5A
∙ 16x měření unifikovaných signálů 0/4÷20mA, 0÷10V, +/- 5V (z předřazených převodníků P, Q, S, jiné)
∙ 16x vstup binárních signálů
∙ 1x vstup měření frekvence
∙ 8x pomocný bin. výstup
∙ plně programovatelný, organizace paměti kruhový registr
∙ off-line zpracování záznamů
∙ PC HW+ SW

Reference: průmyslové podniky Gumárny Otrokovice, ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav, Ško-Energo, Kaučuk Kralupy, E A Siemens, Energeticka Malenovice, Plzeňská energetika

R17 měřicí systémy přechodných dějů:

PR32-N distribuovaný poruchový záznamník el. veličin přechodných dějů v energetických soustavách, odezva < 5ms:

∙ PC HW + SW
∙ CPU – Klient – Server
∙ komunikace – síť 100MB – optika/metalika
∙ počet distribuovaných podřízených terminálů v místě pořízení měření neomezen
∙ počet vstupních signálů analog. a bin. podřízených terminálů modulární
∙ vstupní el. veličiny U, I unifikované podřízených terminálu signály 0/4÷20mA, 0÷10V, +/- 5V (předřazené převodníky)
∙ archivace, vizualizace v reálném čase
∙ plně programovatelný, organizace paměti kruhový registr

Reference: ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav, ČOV Č. Budějovice, Slovnaft Bratislava SK

R19 energetické bilance, studie a specializované výpočty:

– energetický audit FVE Hrušovany
– energetický audit CTP – Brno Turčany, CTP Ostrava
– energetický audit a vyvedení výkonu CTP Hrušovany

R20 energetické bilance, návrh technických opatření:

– Generel spolehlivosti zásobování el. energií ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav
– Predika vývoje spolehlivosti stávajícího energetického systému cementárna Holcim Prachovice…

R21 studie, výpočty, optimalizace provozu distribučních sítí – podmínky připojení zdrojů:

– připojitelnost FVE Hranice, CTP Ostrava, Humpolec, Hrušovany, Dynín, Bruzovice, Vojkovice…
– připojitelnost točivých zdrojů, LDS ELPRO Stráž, Kaučuk Kralupy, důl Barbora Karviná, ENERG ZET – Brno Líšen, ERÚ Jihlava, Plzeňská energetika, Hlušovice, Teplárna Brno…

R22 studie, výpočty, optimalizace provozu distribučních sítí – zpětné vlivy:

– měření odolnosti proti krátkodobým poklesům a výpadkům napájení a EMC robotů typ VKR 152/2 KUKA, Komlex Lakovna, ŠKODA – AUTO Mladá Boleslav…
– studie a výpočty připojitelného výkonu větrných elektráren VESTAS V-90 lokalita Benešov, ERÚ…
– posouzení vzniku harmonických provozoven FVE Vojkovice, I a C Enegro
– posouzení zpětných vlivů provozem středofrekvenčních indukčních pecí v závodě PILSEN STEEL…